بابک جهانیان

بابک جهانیان

یک روز تاخیر داشتید. اما در کل مشکلی نبود و خرید خوبی بود. قیمت شما از بقیه فروشگاه ها کمتر بود. اما مشکل شما اینه که بعضی قیمت ها بروز نیست. اما باز خوب بود.